คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดาเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 34 รายการ
ตารางเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ระหว่างไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจอสบภายในประจำหน่วยงาน ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาสที่ 3 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผู้ตรวจสอบภายใน_สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure).pdf
ขนาดไฟล์ 5.12 MB
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ตารางการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ตารางการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 กับไตรมาสที่ 2 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผู้ตรวจสอบภายใน_ส.อนามัยผู้สูงอายุ .pdf
ขนาดไฟล์ 3.11 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในปละการควบคุมภายใน.PDF
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานผลการตรวจสอบภายในภายในกรมอนามัย (ไตรมาสที่ 4 ปีงบ 63).pdf
ขนาดไฟล์ 58.79 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานผู้ตรวจสอบภายใน_ส.อนามัยผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 1-63.PDF
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานผู้ตรวจสอบภายใน_ส.อนามัยผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 1-64.PDF
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานผู้ตรวจสอบภายใน_ส.อนามัยผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2-63.PDF
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานผู้ตรวจสอบภายใน_ส.อนามัยผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3-63.PDF
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานผู้ตรวจสอบภายใน_ส.อนามัยผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 4-63.PDF
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. คู่มือการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ปีงบ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. หลักเกณฑ์การดำเนินงานตรวจสอบภายใน ของกระทรวงการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 6.30 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แนวทางการจัดวางควบคุมภายใน ระดับกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 10.94 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตรวจสอบภายใน.PDF
ขนาดไฟล์ 5.42 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 331 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. หลักเกณฑ์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6.30 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.รายงานกำกับติดตามประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.แจ้งปัญหาในการแสดงผลข้อมูลในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ ตัวชี้วัด2.1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
รายงานกำกับติดตามประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 237 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 1 (6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 2 (6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 3 (6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 4 (6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 5 (6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบคัดเลือกโครงการ (6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564..pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานกำกับติดตามประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบคัดเลือกโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.2 แบบฟอร์ม 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย