คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

นายทรงวุฒิ ศรีโยธี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 0

นางสาวสุนิสา แวสาและ

นักกจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

About Hero 1

นายวิภูษิต แจ่มนาค

พนักงานธุรการ ส3

งานการเงินและบัญชี

About Hero 2

นางกูนกานต์ ปาจรีย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

About Hero 3

นางสาวพัชรี ชมสีสงค์

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 4

นายพชร เอี่ยมเจริญ

เจ้าพนักงานพัสดุ

About Hero 5

นายนราวิชญ์ บอซู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

About Hero 6

นางสาวภาวิณี เชยเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

About Hero 7

นายวิริยะ พรหมจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 8

นางสาวสุทัตตา จันทร์เขียว

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 9

นายพงศธร หีบแก้ว

เจ้าพนักงานขับรถยนต์และพัสดุ

About Hero 10