คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Template PA67 (ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยงานสายวิชาการ)

Template PA67 (ขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1 ITA

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2 KM & LO

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.4 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5 Data Catalog

ตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 3.15 แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)

ตัวชี้วัดที่ 3.18 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและได้รับการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 3.18 ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและได้รับการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 3.19 จำนวนพื้นที่ดำเนินการชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 3.19 ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ