คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบควบคุมภายใน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ตารางเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ระหว่างไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจอสบภายในประจำหน่วยงาน ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาสที่ 3 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure).pdf
ขนาดไฟล์ 5.12 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ตารางการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ตารางการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 กับไตรมาสที่ 2 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย