คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ประกาศรับสมัครงาน
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
18
มิถุนายน
2567
18.06.2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์

12
เมษายน
2567
10.01.2567
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ

สำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย จัดกิจกรรม“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและสังคม วันที่ 11 เมษายน 2566 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ นอกจากกิจกรรมท้าบุญตักบาตรตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมส้าคัญ คือการรดน้าขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพนับถือ สร้างความรัก ความผูกพัน เป็นขวัญและก้าลังใจให้กับผู้สูงอายุได้แสดงออกและเสริมสร้างการมีคุณค่าในตนเอง อีกทั งยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ควรอยู่สืบไป นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” จัดขึ นโดยชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย (DOHDOHDOHSENIORSENIORSENIORSENIORSENIORSENIORCLUB)CLUB)CLUB)CLUB)CLUB)ซึ่งได้ก่อตั งขึ นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยนายปรากรม วุฒิพงศ์ เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย วัตถุประสงค์ในการจัดตั งชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุในกรมอนามัย และชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ เป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท้ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกรมอนามัย สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุกรมอนามัยและภาคีเครือข่าย เป็นต้นแบบการเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี เพื่อสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้ ตื่นตัว และตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง

18
เมษายน
2567
18.04.2567
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า - อัตราค่าจ้าง 10,000.- บาท/เดือน - เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย และมีความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีความประพฤติดี มีกิริยา วาจาสุภาพ

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2024 / 06
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ดูผลโหวต

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง