คุณกำลังมองหาอะไร?

New Microsoft PowerPoint Presentation

 

       ขั้นตอนที่ 1

       1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย 

       2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

      ขั้นตอนที่ 2

      1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

      1.1 เอกสารประกอบการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

เอกสารประกอบการประกาศเจตนารมณ์

      1.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 

เอกสารประกอบการประกาศเจตนารมณ์

      1.3 ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

เอกสารประกอบการประกาศเจตนารมณ์

       1.4  ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เอกสารประกอบการประกาศเจตนารมณ์

      ขั้นตอนที่ 3

      1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" 

        1.1 ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" 

      2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

      3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

      4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 

 

      ขั้นตอนที่ 4

     1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

        1.1 เอกสารประกอบกิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

      2. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

       2.2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้

      ขั้นตอนที่ 5

     1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

    3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงานผล-ประจำปี-2566-ระดับหน่วยงานdocx.pdf
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย