คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คู่มือปฏิบัติงานSOP-LTC-กลุ่มงานคุ้มครองสุขภาพฯ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงาน SOP-PLC กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ค่าเช่าบ้าน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวน Flow Chart การจัดชุดความรู้ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.94 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางเปรียบเทียบผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.89 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 24 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.84 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.15 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.05 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.12 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 6.69 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.11 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งเวียนข้อสังเกตการตรวจสอบภายในของสอส. ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
0925.03-255 รายงานปิดตรวจ ผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.53 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปี 2564 และรอบ 6 เดือน ปี 2565 ฉบับปรับปรุง (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 7.09 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาองค์กร ด้านการควบคุมภายใน (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 7.17 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0925.03-132 รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Audit Checklist) สอส. รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65).pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมการควบคุมภายใน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.01 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.11 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน ปค.4 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 15.13 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ (BCP).pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP-กระบวนการควบคุมภายในของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย