คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ความรู้ที่นำมาใช้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดย อ.นิโลบล แวววับศรี.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนา Growth Mindset เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อ.เรืองสิน ปลื้มปั่น.pdf
ขนาดไฟล์ 4.36 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน การตรวจสอบค่าเช่าบ้านข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.95 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดีเด่น ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
audit checklist หัวหน้าอำนวยการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการประเมินระบบควบคุมภายใน (Audit Checklist).pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.02 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภา.pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดื.pdf
ขนาดไฟล์ 4.89 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบระยะเวลา 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 23.49 MB
ดาวน์โหลด 630 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 21.96 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage สรุปประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP สอส..pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.09 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคกก.ตรวจสอบควบคุมภายในสอส. ครั้งที่ 1.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage สรุปประชุม คกก. 28 มี.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปคะแนนประเมินผลการตรวจสอบเบื้องต้น สอส. ปีงปม.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ปี พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคกก.ควบคุมภายใน คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 18.86 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 12.97 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP สอส..pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงาน-SOP-PLC-กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานSOP-LTC-กลุ่มงานคุ้มครองสุขภาพฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย