คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4

นายณัฐพงค์ กันทะวงค์

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

About Hero 0

นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นายสิรภพ กางกั้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 2

ว่าที่ ร.ต. กรวิชญ์ คล้ายเพ็ง

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

About Hero 3

นายปฏิวัติ เหลืองสถิตย์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

About Hero 4