คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ

About Hero 0

นายศิวะ ฉิมพลี

นักกวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 1

นายสิรภพ กางกั้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 2

ว่าที่ ร.ต. กรวิชญ์ คล้ายเพ็ง

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

About Hero 3

นายปฏิวัติ เหลืองสถิตย์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

About Hero 4

นางสาวนวพรรษ ซุ่นอื้อ

ผู้ช่วยนักวิชาการ

About Hero 5