คุณกำลังมองหาอะไร?

 

    ประวัติความเป็นมาสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

 

                         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ได้ยกฐานะหน่วยงานมาจากกลุ่มงานอนามัยวัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย โดยเริ่มจัดตั้งตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ 1041/2557 เรื่อง กำหนดส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 

              การจัดตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาอนามัยผู้สูงอายุมีความคล่องตัวในการรองรับสถานการณ์ของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมพร้อมเชิงรุกให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ในภาพรวมระดับประเทศและทัดเทียมมาตรฐานสากล สนองตอบต่อการปรับบทบาทใหม่ของกรมอนามัยและสอดคล้องกับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะบทบาทผู้กำหนดนโยบาย วางมาตรฐาน ควบคุม กำกับติดตาม ตามภารกิจกรมอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการแบบองค์รวมในภาพของประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ตามนโยบายของกรมอนามัย

                     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 อธิบดีกรมอนามัย มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุเป็นท่านแรก และได้มีผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุดำรงตำแหน่งต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ตามลำดับ ดังนี้

                       1. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา      เข้ารับตำแหน่งวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึง 29 กันยายน 2559

                       2. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร          เข้ารับตำแหน่งวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 2 มีนาคม 2560

                       3. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา      เข้ารับตำแหน่งวันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

                       4. นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ         เข้ารับตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2564

                       5. นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์        เข้ารับตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 12 กรกฎาคม 2566

                       6. นายแพทย์ณัฐพงค์ กันทะวงค์         เข้ารับตำแหน่งวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ถึง ปัจจุบัน