คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ตัวชี้วัดที่ 3.16 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

ตัวชี้วัดที่ 3.17 จำนวนพื้นที่ดำเนินการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่ 3.18 ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 3.26 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีการออกข้อบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ