คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

สัยทัศน์และพันธกิจ

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
เป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

 

 

พันธกิจ

1.กำหนด พัฒนา และขับเคลื่อน (strategic Management) นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรฐาน
มาตรการ แนวทาง การปฏิบัติด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งเเวดล้อม
ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ในทุกระดับบนฐานของข้อมูล และความรู้
 
2.สร้างและบริหารจัดการความรู้ นวัตกรรม นำไปสู่การกำหนดนโยบายออกเเบบระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และอนามัยสิ่งเเวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศและระบบสุขภาพโลก
รวมทั้งการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
 
3.ประสานความร่วมมือ และบูรณาการระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
อนามัยสิ่งเเวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ (Health Sector) และ
นอกภาคส่วนสุขภาพ (Non-Health Sectors)
 
4.กำกับติดตามและบังคับใช้ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ
 
5.สร้างกระเเสสังคมและรณรงค์ เผยเเพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และระบบอนามัยสิ่งเเวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ
 
6. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลภาคีทุกภาคส่วนในระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และอนามัยสิ่งเเวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ให้เกิดสำนึกรับผิดชอบมีความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้

Hero 21