คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดที่ 1.20 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 1.20 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 1.21 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.21

ตัวชี้วัดที่ 1.23 จำนวนผลผลิตผู้บริบาลผู้สูงอายุและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมผลิตเพิ่มรายใหม่

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.23

ตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของกฏหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฏหมาย (กฏหมาย/ประกาศ)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.34

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความรู้ (LO)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความรู้ (LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565