คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4

นางสาวปิยะฉัตร พ้นทาส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นางสาวสโรชา วังทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวพรพิมล บุญญา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวอารีรัตน์ พงศ์พิพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 3

นางสาวกนกรัตน์ แสวงศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 4