คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1.21 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.21

ตัวชี้วัดที่ 1.22 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.22

ตัวชี้วัดที่ 1.23 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.23

ตัวชี้วัดที่ 1.24 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.24

ตัวชี้วัดที่ 1.25 จำนวนผู้บริบาลดูแลผู้สูงอายุประเภทและระดับต่าง ๆ ที่ผลิตเพิ่มใหม่

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.25

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดาเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.4

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5