คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Template ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ตชว.1.21 ร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.22 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.23 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 936 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.24 ร้อยละผู้สูงอายุ มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.25 จำนวนผู้บริบาลดูแลผู้สูงอายุประเภทและระดับต่างๆ ที่ผลิตเพิ่มใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 1064 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1+ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน+การควบคุมภายใน+และ+การบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2+ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ+(up+date+150164).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3+ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ+(060164).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 410 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4+ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้+(LO)+(150164).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5+ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย+(up+date).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย