คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ
1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ 5 เดือนแรก (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ (งบดำเนินงาน) (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 7.93 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 8.33 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กระบวนการทำงานหลักในรูปแบบ Flow Chart ที่ใช้หลักคิด AAIM (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 346 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ รองรับสถานการณ์โควิด-19 รอบ เม.ย. 64 (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 4.28 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แผนกำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รองรับสถานการณ์โควิด-19 รอบ เม.ย. 64 (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. การวิเคราะห์ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. การกำหนดมาตรการ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. สรุปประเด็นความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (บันทึกข้อมูลรายงาน ตชว. รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานผลการดำเนินโครงการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ประกาศนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ประกาศนโยบายอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. House Model สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย Cluster ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 8.33 MB
ดาวน์โหลด 8753 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. กระบวนการทำงานหลักในรูปแบบ Flow Chart ที่ใช้หลักคิด AAIM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. แผนปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. รายงานสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 32.88 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย