คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดที่ 1.24 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.24 ร้อยละผู้สูงอายุ มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง