คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตชว.2.4 แผนปฏิบัติการหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.รายการข้อมูลที่นำมาใช้

2.มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

3.แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

4.รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน