คุณกำลังมองหาอะไร?

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับหน่วยงาน  คลิกดาวน์โหลด

 

1. โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 คลิก


2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุ ปี 2567 คลิก


3.โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพภายใต้ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ คลิก


4. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวายืนยาว คลิก


5. โครงการผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คลิก


6. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน คลิก


7. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเรือนจำ คลิก


8. โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567 คลิก