คุณกำลังมองหาอะไร?

     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับหน่วยงาน  คลิกดาวน์โหลด

 

     1. โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 Click


     2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุ ปี 2567 Click


     3.โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพภายใต้ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ Click


     4. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวายืนยาว Click


     5. โครงการผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม Click


     6. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน Click


     7. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเรือนจำ Click


     8. โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567 Click

 

     9. โครงการ "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย กรมอนามัยห่วงใยผู้สูงอายุ" Click