คุณกำลังมองหาอะไร?

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับหน่วยงาน  Click

 

     1. โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  Click

     2. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566  Click

     3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางชะลอชรา ชีวายืนยาว ปี 2566  Click

     4. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2566 Click

     5. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (Long Term Care) แบบ New Normal Click