คุณกำลังมองหาอะไร?

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน  คลิกดาวน์โหลด

 

1. โครงการบริหารจัดการของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  คลิก

2. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566  คลิก

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางชะลอชรา ชีวายืนยาว ปี 2566  คลิก

4. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2566 คลิก

5. โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (Long Term Care) แบบ New Normal คลิก