คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ
(Long Term Care) แบบ New Normal

 

1. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 คลิก

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คลิก

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามคู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข  คลิก

 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ต่อเนื่อง 70 ชั่วโมง ในการรองรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในเรือนจำ ในรูปแบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ  คลิก

 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในชุมชน  คลิก

 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์  คลิก

 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงคู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager ยุคใหม่ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข  คลิก

 

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรตามหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย  คลิก

 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ในเขตกรุงเทพมหานคร  คลิก

 

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามคู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9  คลิก