คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2566

 

1. สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข  คลิก

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก คลิก

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก คลิก

 

4. Kick off โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ในปี 2567 คลิก

 

5. ประชุมคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คลิก