คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตชว.2.1 ITA

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2567 รอบ5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน และแนวทางมาตรการ ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักอนามัยผู้สูงอายุ(ผลคะแนน 5 เดือนแรก) ปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็ปไซต์สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่คุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 5 เดือน - 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 2567.xls
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน และแนวทางมาตรการ ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

3.แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

4.รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ครั้งที่5-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 14.68 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ครั้งที่4-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 14.02 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ-ครั้งที่-3-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 27.62 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ครั้งที่2-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 13.59 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ-ครั้งที่-12567.pdf
ขนาดไฟล์ 11.84 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย