คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 71 รายการ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และธุรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเลขานุการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม และอุปกรณ์เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก จำนวน 4 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงผนังห้องทำงานสำนักอนามัยผู้สูงอายุ อาคาร 4 ชั้น 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำตรายางและป้ายพร้อมติดตั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสัญลักษณ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age - Friendly Communities) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมประกาศนโยบายของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก ในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 15 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลแผนส่งเสริมสุขภาพดี และชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บรวมรวมและบันทึกข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่เชิดชูเกียรติในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดชุดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่จัดประชุมในการสัมมนาวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียนผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดความรู้ชะลอชรา ชีวายืนยาว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดความรู้ชะลอชรา ชีวายืนยาว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดประชุมชี้แจงระบบการบันทึกข้อมูลจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ผ่านระบบโปรแกรม 3C ผ่านช่องทางออนไลน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีมอลโล่ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบ video conference สำหรับใช้ในห้องประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตราฐานการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อสร้่างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตราฐานการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งผู้ดูแลฐานข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดความรู้ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุแบบ New normal.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าห้องประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมารถยนต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดบันทึก บ.จีดีโปรดักชั่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อความรอบรู้พระสงฆ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตชุดทำความรู้ new normal.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้อง หจก.อินฟอร์แมนท์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม 3C.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำโล่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างดูแลเครื่องปรับอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมคอม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Blue book.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย