คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ประกาศรับสมัครงาน
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
23
เมษายน
2567
23.04.2567
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย จัดกิจกรรม ”สืบสานสงกรานต์วิถีไทย กรมอนามัยห่วงใยผู้สูงอายุ”

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย จัดกิจกรรม ”สืบสานสงกรานต์วิถีไทย กรมอนามัยห่วงใยผู้สูงอายุ”

12
เมษายน
2567
10.01.2567
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ

สำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย จัดกิจกรรม“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและสังคม วันที่ 11 เมษายน 2566 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ นอกจากกิจกรรมท้าบุญตักบาตรตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมส้าคัญ คือการรดน้าขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพนับถือ สร้างความรัก ความผูกพัน เป็นขวัญและก้าลังใจให้กับผู้สูงอายุได้แสดงออกและเสริมสร้างการมีคุณค่าในตนเอง อีกทั งยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ควรอยู่สืบไป นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” จัดขึ นโดยชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย (DOHDOHDOHSENIORSENIORSENIORSENIORSENIORSENIORCLUB)CLUB)CLUB)CLUB)CLUB)ซึ่งได้ก่อตั งขึ นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยนายปรากรม วุฒิพงศ์ เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย วัตถุประสงค์ในการจัดตั งชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุในกรมอนามัย และชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ เป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท้ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกรมอนามัย สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุกรมอนามัยและภาคีเครือข่าย เป็นต้นแบบการเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี เพื่อสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้ ตื่นตัว และตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง

18
เมษายน
2567
18.04.2567
รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า - อัตราค่าจ้าง 10,000.- บาท/เดือน - เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย และมีความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีความประพฤติดี มีกิริยา วาจาสุภาพ

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2024 / 04
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ดูผลโหวต

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง