ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่การดำเนินงาน Long Term Care ปี 2559 - 2560 
 
                                                  
 
                                                                                                       รายชื่อกองทุน LTC
 
 
 
  แบบรายงานข้อมูล ปี62
  แบบฟอร์มกรอกรายชื่อเข้ารับโลห์จำนวน 6 ผลงาน
  Care Plan เพื่อใช้เสนอคณะอนุกรรมการ LTC
  แนวทางการขึ้นทะเบียน Care manager และ Caregiver
  Care Plan เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ Cae manager
  หนังสือแบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ LTC ถึง สสจ.ทุกแห่ง
  หนังสือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ LTC
  ประกาศแนวทางการบริหารจัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
  แบบฟอร์มบันทึกจำนวน ผสอ. ที่มีภาวะพึ่งพิง
  แบบแสดงความจำนง อปท.
  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ LTC
  ข้อตกลงการดำเนินงาน LTC 59 ระหว่าง สปสช. กับ สธ.
  บันทึกข้อตกลง 4 หน่วยงาน
  ไฟล์ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในตำบล Long Term Care
อ่านทั้งหมด     
 
ข้อมูลการบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข